ท้าวดูลู

ท้าวคูลู-นางอั้ว ตอน3

นางอัว
นางอัว

ถึงกําหนดตับยังขารแล้ว นางอัว จึงโน้มปลายกิ่งไม้มาให้ตามความประสงค์ นางขั้วจึงเอาชายผ้าผูกกับกิ่งไม้แล้วพนมมือราพันคุณมารดาพร้อมกล่าว อําลาถึงท้าวดูด เมื่อจบคําว่าพันปลายกิ่งไม้นั้นก็ดีดขึ้นตวัดชายผ้าอีกข้าง หนึ่งที่ผูกกับลําคอของนางขั้วจนนางขาดใจตาย ณ ที่นั้น ฝ่ายพระมารดา ตามมาพบศพนางขั้วแทนที่จะเห็นใจพระธิดากลับราพันเพ้อไปว่านาง ตัวไม่น่ามาตายเพราะหลงรักชายที่มีชายาแล้วอย่างท้าวดูลู ในเวลา นั้นเองท้าวคลูซึ่งได้รับข่าวการจากไปของนางอั้วก็ควบม้ามาถึงพอดี เจ้า ชายหนุ่มจึงกอดศพหญิงคนรักเพ้อว่าพันปี่มว่าจะขาดใจ และโดยที่ไม่มี

ใครคาดคิดท้าวดูลูกใช้พระขรรค์แทงพระศอของตนอย่างสุดแรงจน พระโลหิตพุ่งกระฉุดออกมา และล้มลงขาดใจอยู่เคียงข้างพระศพ นางอัว

ยังไม่ทันที่ฝ่ายเมืองกายนครจะจัดการกับพระศพของทั้งสองนั้น อย่างไร พอดีขบวนเสด็จของพระราชมารดาท้าวคูลูกตามมาทัน

At the liver he was still dead and leaned at the end of the branch as he desired. The polar woman then tied the cloth to the branch and tied her hand around the mother ready to say Goodbye to Tao. At the end of the word, the end of the twig sprang up on the other side of the fabric. One of the women tied to the neck of the pole until she died. There, the mother came to find the body of the pole instead of sympathizing with the daughter. That should not die because of falling in love with a man who has a wife, Thao Duloo. At that time, Thao Khoo, who received the news of Hua Hua, came to the horse and arrived. Raving that a thousand clippers are missing And without

Anyone who thinks that God looks at his children using Phra Khan to stab at His Majesty until the extreme His blood rushed out. And fell and died at the side of the body of Mrs. Ua

It was not yet time for the body of the city to deal with the bodies of both of them.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google