สังหาร

เสาไห้ (เสาร้องไห้)

เสาไห้ (เสาร้องไห้)

เสาไห้ หรือเสาร้องไห้เป็นนิยายปรัมปราเล่าต่อๆ กันมาตั้ง แต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อันเป็นยุคที่เริ่มสร้างกรุงเทพฯ เป็นนครหลวง แห่งใหม่ของไทย ซึ่งทางราชการได้มีบัญชาให้บรรดาเจ้าเมืองต่างๆ เสาะ หาไม้ที่มีลักษณะถูกต้องตามตําราส่งเข้ามายังเมืองหลวง เพื่อคัดเลือก สร้างเป็นปราสาทราชวังตามแต่จะเห็นสมควรเสาไห้

เมื่อได้รับคําสั่งเจ้าเมืองทั้งหลายก็ประกาศให้พวกชาวป่า และ พรานไพรออกไปช่วยกันเสาะหาแต่ในครั้งนั้นหาไม้ที่มีลักษณะดีได้ค่อน ข้างยาก แต่มีไม้ตะเคียนทองอยู่ต้นหนึ่งมีลักษณะถูกต้องตามตํารา เหมาะที่จะนําไปทําเสาเอก แต่ไม่มีใครสามารถตัดได้เพราะนางตะเคียน

ทองซึ่งสิงสถิตอยู่มีอิทธิฤทธิ์มาก ต่อมาผู้มีวิชาคนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้าน สว่าง จังหวัดสระบุรี ชื่อว่า นายต๊ะ เมื่อทราบข่าวก็รีบเดินทางมาดเห็น ว่าเป็นต้นตะเคียนทองมีลักษณะงดงามจึงพอใจ ทําพิธีบวงสรวงสังเวย บอกกล่าวให้นางตะเคียนทองทราบความประสงค์ของทางราชการ ซึ่ง นางตะเคียนทองก็ยินยอมให้ตัดด้วยความยินดี แต่มีข้อแม้ว่านายต๊ะ จะต้องเป็นผู้นําเสาของนางไปส่งด้วยตนเอง

Sao Hai (Sao cry)

Sao Hai or Sao cry is a historical novel from the Rattanakosin period, which began to build Bangkok as the new capital city of Thailand. Which the government has ordered all governors to find wood that looks correct according to the balance sent to the capital To select Build a royal palace as he sees fit

After receiving the orders, the governors announced that the foresters and the foresters went out to help in the search, but at that time it was difficult to find a good wood, but there was a Takhian Thong that had the correct characteristics. mold Suitable for making the main post But no one can cut because of Takian

The gold which resided there was very magical. Later, one of the subjects was in Sawang village, Saraburi province, named Mr Tat. When he heard the news, he hurried to see it. That the Takianthong has beautiful characteristics and is satisfied Perform a sacrifice ceremony Told Takianthong to know the wishes of the government, which Takianthong had agreed to cut with pleasure But with the conditions, Mr. Must lead her post to send by herself

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google