สังหาร

เสาไห้ (เสาร้องไห้) 5

นักคุ้ม เห็นนายร่วงรับรองแข็งขันว่าสามารถทําได้ก็สั่ง ไทรพส ให้ช่วยกันสานชะลอมใส่เกวียนเล่มละ ๒๕ ใบ ซึ่งเมื่อน้ําชะลอมทุกใบไร ตักน้ําตั้งบนเกวียนปรากฏว่าไม่มีน้ําไหลรั่วออกมาเลยแม้แต่ใบเดียว นักค้มรู้สึกเกรงอํานาจวาจาสิทธิ์ของนายร่วงจึงรีบนําขบวนเกวียนเดิน

ทางกลับเมืองขอม ระหว่างทางถึงด่านแห่งหนึ่ง นักคุ้ม เกิดแคลงใจว่าจะ ถูกนายร่วงหลอกให้ขนชะลอมเปล่าไปเมืองของตน พอนึกดังนั้นครั้น หันไปมองน้ําในชะลอมก็กลับไหลออกมาให้เห็นนักคุ้มจึงสรรเสริญนาย ร่วงว่าเก่งกล้าสามารถนัก และให้จารึกเรื่องราวไว้เป็นสําคัญ ณ ที่แห่ง นั้นจึงได้ชื่อว่า ด่านพระจารึกนักคุ้ม

ไทรพส ครั้นเดินทางต่อมาจนถึงเมืองตึกโช ชาวเมืองพอทราบข่าวก็เล่าลือ เรื่องที่นักคุ้มนําชะลอมใส่นบรรทุกมาเจ้าเมืองขอมจึงเรียกไปสอบถาม นักคุ้มก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียด พร้อมยกชะลอมใบที่

The escort saw that Mr. Autumn was staunchly certifying that he could do so and ordered Tripp. Together weave Chalom to put 25 wagons on each book. When every Chalam leaves Scooping water on the wagons, it appears that there is not even a single water leak The students were afraid of the power of Mr. Fall’s rights and therefore quickly led the wagon train

Way back to Cambodia On the way to one of the checkpoints, the skeptics suspected that they would Being deceived by the fallen master to be shed away to his own city So think about it when Turned to look at the water in Chalam, but instead poured out to see the value. Losing that he is very courageous And the inscription is important at that place, so it is called the inscription inscription

When traveling to the city of Cho City people know the rumors. The matter that Chalerm Salak brought to the truck, the governor of Khmer then called to inquire. The valuables told the whole story in detail. Ready to lift the leaves with

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google