สังหาร

เสาไห้ (เสาร้องไห้) 7

แล้วพ่อของช่วงซึ่งกลับไปที่ศาลอีกครั้ง ได้ยินเสียงเด็ก ใจนํามาเป็นเพื่อนเล่นกับลูกโดยตั้งชื่อให้ว่า ลือเด็กไม้พูดทักทาย จึงดีต่อมาในวันมาฆบูชา พ่อได้ถามร่วงและลือว่าลูกทั้งสอง และถือว่าลูกทั้งสองต้องการ อกพ่อว่าจะสร้าง เจดีย์ พ่อเจดีย์

จะสร้างอะไรในศาสนาบ้าง ร่วงและลอจึงบอกพ่อว่าจะสร้างเจดีย จึงให้ช่างสร้างเจดีย์ขึ้นสององค์ ซึ่งเจดีย์ของร่วงแต่แรกนั้นสวยๆ ลือ ลือจึงให้สร้างเจดีย์ของตนสูงกว่าของร่วง ร่วงเห็นเข้าไม่พอใจจึงเตะ ยอดเจดีย์ของลือหักกระเด็นไปตกที่จังหวัดลพบุรี (กลายเป็นยอดเจดีย์ หักในจังหวัดลพบุรี ส่วนเจดีย์ ของร่วงกับลือยังอยู่ในจังหวัด

วันหนึ่งร่วงเก็บมะขามเทศใส่ย่ามเดินกินทิ้งเมล็ดไปตลอดทางใน ระยะสี่กิโลเมตร ต่อมาเกิดเป็นต้นมะขามเทศงอก และโตขึ้น ณ สอง ฟากถนน และมีช่องว่างเป็นทางสําหรับเล่นว่าว พ่อจึงทําว่าวจุฬาให้ร่วง และว่าวปักเป้าให้ลือ ว่าวของร่วงมักจะตกอยู่เสมอร่วงพูดขึ้นว่าขอให้ว่าว

ของลือสายขาดซึ่งก็เป็นไปตามนั้นร่วงจึงให้ลือมาเป็นคนคอยส่งว่าวให้ ต่อมาร่วงได้ท้าแข่งว่าวกับคนต่างอําเภอ และต้องรอคู่แข่งอยู่จนเย็น ขณะทําการแข่งขันร่วงวิ่งสะดุดหินล้มลง เข่าทั้งสองข้างจึงกระแทกพน ดินอย่างแรงเกิดเป็นรอยดินยุบลงไปเป็นรูปวงกลมสองบ่อ ร่วงจึงบอกว่าๆทั้งกับ

ขอให้บ่อทั้งสองนี้จงมีน้ําซึมอยู่ตลอดปีแม้จะมีคนมาตักก็ไม่แห้ง สุโขทัยจึงถือกันว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์

Then the period father who returned to court again Hear children Jai brought him to be a friend to play with the children by giving the name Rumored a wooden boy to say hello Therefore good later on the day of Makha Bucha The father asked to fall and rumored that both children And considered both children want Father said that building a father pagoda

What will be created in religion? Fall and Lor then told his father that it would be a godly creation. So the architects built two pagodas Which the chedi of falling from the beginning is beautiful, rumored, therefore, to build their chedi higher than the falling Saw him not satisfied, so kicked The top of the pagoda broke apart and fell to Lop Buri province. (Became the top of the pagoda Less in Lop Buri Province The pagoda of Fall and Lue is still in the province.

One day, dropping the tamarind to put on a sack. Walk to eat. Leave the seeds all the way in. Distance of four kilometers From then on, the tamarind tree sprouted and grew up on both sides of the road and there was a space for kite flying. The father then made the Chula drop. And blow the puffer kite Kites of the fall often fall. Fall says that asking kites

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google