เรื่องทั้งหมดโดย admin

ท้าวคูลู-นางอั้ว ตอน3

นางอัว
นางอัว

ถึงกําหนดตับยังขารแล้ว นางอัว จึงโน้มปลายกิ่งไม้มาให้ตามความประสงค์ นางขั้วจึงเอาชายผ้าผูกกับกิ่งไม้แล้วพนมมือราพันคุณมารดาพร้อมกล่าว อําลาถึงท้าวดูด เมื่อจบคําว่าพันปลายกิ่งไม้นั้นก็ดีดขึ้นตวัดชายผ้าอีกข้าง หนึ่งที่ผูกกับลําคอของนางขั้วจนนางขาดใจตาย ณ ที่นั้น ฝ่ายพระมารดา ตามมาพบศพนางขั้วแทนที่จะเห็นใจพระธิดากลับราพันเพ้อไปว่านาง ตัวไม่น่ามาตายเพราะหลงรักชายที่มีชายาแล้วอย่างท้าวดูลู ในเวลา นั้นเองท้าวคลูซึ่งได้รับข่าวการจากไปของนางอั้วก็ควบม้ามาถึงพอดี เจ้า ชายหนุ่มจึงกอดศพหญิงคนรักเพ้อว่าพันปี่มว่าจะขาดใจ และโดยที่ไม่มี

ใครคาดคิดท้าวดูลูกใช้พระขรรค์แทงพระศอของตนอย่างสุดแรงจน พระโลหิตพุ่งกระฉุดออกมา และล้มลงขาดใจอยู่เคียงข้างพระศพ นางอัว

ยังไม่ทันที่ฝ่ายเมืองกายนครจะจัดการกับพระศพของทั้งสองนั้น อย่างไร พอดีขบวนเสด็จของพระราชมารดาท้าวคูลูกตามมาทัน

At the liver he was still dead and leaned at the end of the branch as he desired. The polar woman then tied the cloth to the branch and tied her hand around the mother ready to say Goodbye to Tao. At the end of the word, the end of the twig sprang up on the other side of the fabric. One of the women tied to the neck of the pole until she died. There, the mother came to find the body of the pole instead of sympathizing with the daughter. That should not die because of falling in love with a man who has a wife, Thao Duloo. At that time, Thao Khoo, who received the news of Hua Hua, came to the horse and arrived. Raving that a thousand clippers are missing And without

Anyone who thinks that God looks at his children using Phra Khan to stab at His Majesty until the extreme His blood rushed out. And fell and died at the side of the body of Mrs. Ua

It was not yet time for the body of the city to deal with the bodies of both of them.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวคูลู-นางอั้ว ตอน2

ฝ่าย ท้าวคลู เมื่อได้ข่าวความงามของนางอั้วและจําได้ว่าเคยเป็นคู่ หมั้นกันมาตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงจัดเตรียมเครื่องราชบรรณาการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยกไปสู่ขอนางอั้ว พระมเหสีม่ายของเจ้าเมืองกายนครได้พบ สหายเก่าคือพระมารดาของท้าวคูลต่างก็มีความปิติยินดี

ท้าวคลู
ท้าวคลู

ส่วน ท้าวคลู กับนางอั้วก็มีความสนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็ว จนในที่สุดนางอั้วก็ ตกเป็นพระชายาของท้าวคล ทั้งสองจึงสัญญาว่าจะรักกันคงมั่นตราบจน วันตายแต่เมื่อทําการสู่ขอมารดาของนางอัวกลับไม่ยอมยกให้โดยอ้างว่า ท้าวคลุมีพระสนมอยู่แล้วมิได้รักษาสัญญาหมั่นที่มีไว้ต่อกันจึงต้องถือ

เป็นอันยกเลิก เมื่อตกลงกันไม่ได้พระมารดาจึงตั้งให้ท้าวคลนําไพร่พล เดินทางกลับเมืองเปงจานนครทันที ก่อนจากกันท้าวคลได้ลานาง ด้วด้วยความอาลัย และไม่ลืมนัดหมายวันที่จะได้พบกันในโอกาสหน้า แต่นางดุนคนรับใช้ได้น้าเรื่องราวไปฟ้องต่อพระมารดา

นางขั้วจึงถูกเรียก เข้าไปดด่าอย่างรุนแรงหาว่าคบผู้ชายเหมือนสุนัขเดือนเก้า นางขั้วทั้ง เจ็บทั้งอายสุดที่จะทนจึงตัดสินใจหนีออกจากเมืองไปพร้อมกับผ้าแถบ ไหมผืนหนึ่ง ครั้นมาถึงต้นจวงผีต้นหนึ่ง

นางจึงตั้งสัตยาธิษฐานกับเทพ แดา และนางไม้ซึ่งชิงสถิตอยู่ ณ ที่นั้นว่า ขอให้ต้นจวงผีจงโน้มกิ่งมาให้ ด้วยเถิด เทพยดาและนางไม้ผู้สถิตอยู่ ณ ต้นจวงผีนั้น เมื่อได้ยินคําวิงวอน ก็ทราบด้วยญาณว่าข้าวดูลูกับนางขั้วต่างมีกรรมเก่าติดตัวมา และบัดนี้

Tao Klao when hearing the beauty news of Hua Hua and remembers being a couple Have been engaged since childhood Therefore expedited the tribute Urgent to raise to ask Hua Hua

The wife of the widow of the ruler of the city has found

Old comradesthegoddess ofThao Kool, were both happy and Tao Kao and Nang Hua had close friendship in no time

Until finally Hua Hua finally Became the wife of the goddess Both therefore promised to love each other until the day of death.

But when she asked for her mother, she refused to give it, claiming that Tao Klu already have concubines and do not keep the promise that they must hold together

Cancel After being unable to reach an agreement, the mother then appointed the army Travel back to the city of Penjan City immediatel Before parting

Ladykla took her farewell With mourning And don’t forget to make an appointment to see the next opportunity. But the nun, the servant, brought the matter to the mother. Therefore she was called Going

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวคูลู-นางอั้ว ตอน1

ท้าวคูลู-นางอั้ว

เจ้าเมือง
เจ้าเมือง

เจ้าเมือง เปงจานนคร มีพระโอรสองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ท้าวคูล ซึ่งเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงาม และเป็นคู่หมั้นกับนางอั้ว พระธิดา ของเจ้าเมืองกายนครมาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากเมืองทั้งสองอยู่ติดกัน

และ เจ้าเมือง ต่างก็มีพระอัชฌาสัยไมตรีอันดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ถึงกับตั้งสัตย์ปฏิญาณไว้ว่า ถ้าฝ่ายหนึ่งมีพระโอรสอีกฝ่ายหนึ่งมีพระ ธิดาก็จะให้เป็นคู่ครองกัน แต่ยังไม่ทันที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามความ ประสงค์ เจ้าเมืองทั้งสองก็สวรรคตไปก่อน เหลือแต่พระมเหสีว่าราชการ แทนสืบมา

เมื่อท้าวคลเติบโตขึ้นเป็นหนุ่ม พระมารดาจึงมอบราชสมบัติใน ครอบครอง และจัดหาสาวงามให้เป็นสนม โดยหลงลืมเรื่องการหา หมายในวัยเด็กของพระโอรสกับพระธิดาแห่งเมืองกายนครเสียสนิท

ข้าง ฝ่ายนางอั้วนั้นเมื่อเจริญวัยขึ้นก็เป็นสาวโสภาจนเลื่องลือไปทั่วทุกแคว้น บรรดาเจ้าเมืองต่างๆ ล้วนต้องการได้นางไปเป็นชายา ในจํานวนนี้มีเจ้า

เมืององค์หนึ่งนามว่า ขุนลาง ได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางอั้วก็รีบ เดินทางมาดูตัว และทําการสู่ขอ พระมเหสีม่ายของเมืองกายนครเห็น ว่าเป็นเจ้าเมืองที่มั่งคั่งจึงคิดจะยกให้ แต่นางอั้วมิได้มีใจรักใคร่ในตัวขุน ลางได้พยายามบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา

Thao Koolu – Nang Aua

Governor Pengjan Nakorn There was a son named Thao Kool, a beautiful young prince And being fiance with Hua Hua, daughter of the governor of Guyan City since childhood

This is becauseboth cities are next to each otheAnd the governors have had good relations with each other

forlong time To make a solemn oath thatI oneside has a son, the other side has a son.

The daughterwill beaspouse But not yetthateverything would be as they wished the twogovernors passedawayfirst Leaving only the royal wife instead of dating

When Thao Khlai grew up to be a youngman The mother then gave the throne and possessed a

beautifulwoman as aconcubine. By forgetting about findingreferring to thechildhood of the son and daughterof the city of guyan

citybeside herWhen she grew up she was the fairest woman spread throughout all regions Various

governors All want to have her go as their wife In this amount thereisaOne citycalledKhunLang heard the reputation of Hua Hua Come to see And requesting

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ทุ่งกุลาร้องไห้ (จบ)

ทุ่งกุลาร้องไห้

 ทุ่งกุลาร้องไห้
ทุ่งกุลาร้องไห้

 ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้นได้เขลาฟต้าพายุลาก็หาบของเดินชมนกชมไม่ไปอย่าง เพลิดเพลิน ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นเดินปนทรายมีหน้าต่างๆ ขึ้นอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะหน้าที่ชาวบ้านเรียกว่า “หน้าหวายนั้นมีขึ้นอยู่ทั่วไป บางแห่ง ก็สูงแค่าหัวเข่า บางแห่งก็สูงถึงสะเดา นอกจากนี้ก็มีต้นไม้เล็กๆ ขึ้นสลับ แต่ไม่มีเต้านไม่ใหญ่สูงๆ เลยแม้แต่ต้นเดียว

ครั้นถึงเวลาสายแดดส่องแสงร้อนแผดกล้าขึ้นทุกทีๆ อากาศอบ ค้าวจามรู้สึกหน้ามืดจะเป็นลม พ่อค้าชาวกุลามองไปข้างหน้าเห็นแต่ ท้องทุ่งแห้งแล้งไกลสุดสายตา เห็นทีจะไม่สามารถเดินทางถึงหมู่บ้าน ได้แน่เพราะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือกําลัง น้ําที่เตรียมมาเพียงเล็กน้อย ก็หมดไปแล้ว นึกเจ็บใจตัวเองที่ไม่เชื่อคําเดือนของชาวบ้าน เห็นสุด ปัญญาที่จะไปถึงจุดหมายได้ พ่อค้าชาวลาจึงนั่งลงกอดเข่าร้องไห้

ไม่นานนักก็มีชาวบ้านผ่านมาพบเข้า สอบถามได้ความว่าพ่อค้า ชาวกุลาจะเดินทางนําสินค้าไปขายในหมู่บ้าน จึงช่วยพยุงมาด้วย จัดหาข้าวปลาอาหารมาให้กินจนเป็นที่อิ่มหนําสําราญ ชาวบ้านคน

ได้ข่าวก็มาเยี่ยมเยียนไต่ถามสารทุกข์สุกดิบด้วยความมีน้ําใจตามประสา คนพื้นเมือง พ่อค้าได้เล่าเรื่องการเดินทางข้ามท้องทุ่งอันสุดแสนกันดาร จนตัวเองต้องนั่งกอดเข่าร้องไห้ให้ฟัง ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านต่างเรียก ท้องทุ่งแห่งนี้ว่า ทุ่งกุลาร้องไห้

When he was ignorant of the storm, goodbye looked for things to walk, birdwatching, and to enjoy. The fields were sandy, with various faces. Depends on many types Especially the duties of the villagers called “The rattan face is everywhere, some of them are high at the knees. Some places are as high as neem In addition, there are small trees that alternate, but not tall, not tall. Even one tree

When it was time for the sun to shine, the heat grew louder and more dizzy. The air swelled, sneezing and fainting. The Kula merchants looked ahead, only saw The arid fields are as far as the eye can see. See that it is impossible to reach the village. For sure, because of weariness and strength Then only a small amount of water had already been emptied and thought to hurt myself for not believing the villagers of the village saw the utmost wisdom to reach their destination The donkey merchant sat down and hugged her knees.

Not long ago, there were villagers passing by Ask whether the merchant Kula people will travel to sell products in the village. Therefore help to support as well Providing rice, fish, food to eat until it is full.

Heard the news and came to inquire with generosity. As the native people, merchants told the story of traveling across the extremely desolate fields Until I had to sit and hug my knees and cry Since then, people have called This field that Thung Kula Ronghai

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ทุ่งกุลาร้องไห้ (1)

ทุ่ง กุลา ร้องไห้

กุลา
กุลา

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พ่อค้าชาวเผ่า กุลา คนหนึ่งมีอาชีพนํา สินค้าเดินทางไปค้าขายตามหมู่บ้านต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน สินค้าที่นํามาค้าส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องประดับ และ ของใช้ เล็กๆ น้อยๆ โดยเดินทางค้าขายเร่ร่อนไปเรื่อยๆ ค่ไหนก็นอน นั้น ครั้นรุ่งเช้าก็หาบของไปขายยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป

วันหนึ่งพ่อค้าชาว กุลา เดินทางเข้าไปขายของในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ ชายท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ เขาได้รับคําแนะนําจากชาวบ้านว่า หมู่บ้าน ถัดไปนั้นอยู่ไกลมากต้องเดินทางข้ามท้องทุ่งอันแห้งแล้งควรจัดเตรียม เสบียงอาหารไปให้พร้อม แต่พ่อค้าชาวกุลากลับคิดว่าตนเองก็เดินทาง

Once a long time ago One Kula trader has a lead career. Travel goods to trade in various villages In the northeast or northeast region, most of the trade goods are jewelry and small items by traveling and wandering wherever they go. When that morning, they find things to sell to nearby villages. Next

One day, Kula merchants traveled to sell goods in the village which is located. The vast fields He received advice from the villagers that the next village is very far away and had to travel across the arid fields. Prepare food to be ready. But Kula merchants think that they traveled

When he was ignorant of the storm, goodbye looked for things to walk, birdwatching, and to enjoy. The fields were sandy, with various faces. Depends on many types Especially the duties of the villagers called “The rattan face is everywhere, some of them are high at the knees. Some places are as high as neem In addition, there are small trees that alternate, but not tall, not tall. Even one tree

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวแสนปม 2 (จบ)

ท้าวแสนปม

ท้าวแสนปม
ท้าวแสนปม

เจ้าเมืองไตรตรึงษ์ มีพระธิดาสิริโสภาองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รัก ใคร่ดังแก้วตาดวงใจที่ใกล้เมืองไตร่ตรึงษ์นี้มีชายคนหนึ่งซึ่งร่างกายเต็ม ไปด้วยปุ่มปม ชาวบ้านจึงเรียกเขาว่า นายแสนปม มีอาชีพปลูกผักสวน ครัวขายเลี้ยงตัว มะเขือที่เขาปลูกเอาไว้ต้นหนึ่งมีผลโตน่ากินเพราะนาย แสนปมถ่ายปัสสาวะรดเป็นประจําทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งเทวดาดลใจให้ พระธิดานึกอยากเสวยมะเขือ พวกนางข้าหลวงจึงออกเสาะหาจนมาพบ มะเขือในสวนของนายแสนปมลูกใหญ่อวบงามจึงขอซื้อไปถวาย หลัง จากพระราชธิดาเสวยมะเขือของนายแสนปมได้ไม่นานก็เกิดตั้งครรภ์

พระท้าวไตรตรึงษ์รู้สึกอับอายขายหน้า พยายามสอบถาม พระธิดาก็ไม่ยอมบอกว่าใครคือพ่อของเด็กในท้อง ครั้นเมื่อพระ เติบโตพอรู้จักความ ท้าวไตรตรึงษ์จึงประกาศให้บรรดาขุนนาง และเน ราษฎร์ทั้งหลายให้นําของกินเข้ามาในวัง หากกุมารยอมกินของผู้ใดผู้นั้น ก็จะได้เป็นเขยหลวง บรรดาชายหนุ่มในเมืองต่างก็รีบเดินทางเข้าวัง พร้อมด้วยของกินดีๆ มีทั้งกล้วย อ้อย ขนมนมเนย

ท้าวแสนปม ปมทราบข่าวก็เข้าวังมาด้วยเช่นกันโดยถือเพียงข้าวสุก ติดมือมาก้อนเดียวเท่านั้น แต่พระกุมารก็รับไปเสวย ท้าวไตรตรึงษ์ทรง กริ้วที่พระธิดาไปได้กับคนชั้นไพร่มิหนําซ้ํายังอัปลักษณ์จึงขับไล่ออก จากวัง นายแสนปมพาพระธิดากับพระกุมารเดินทางเข้าไปหาที่อยู่ใหม่ ร้อนถึงพระอินทร์ต้องแปลงเป็นลิงนํากลองวิเศษมอบให้ กลองนี้อยากได้ อะไรก็ตีเอาตามได้ดังสารพัดนึก

นายแสนปมอธิษฐานให้ปุ่มปมตามตัวหายไปแล้วตีกลองวิเศษ ร่างก็กลับเป็นชายหนุ่มรูปงาม จึงตีขอบ้านเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งให้ชื่อว่า เมืองเทพนคร แล้วจึงสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า แท้าวแสนปม” ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความ

มีชายคนหนึ่งซึ่งร่างกายเต็มไปด้วยปุ่มปม ชาวบ้านจึงเรียกเขาว่า นาย แสนปม มีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายเลี้ยงตัว มะเขือที่เขาปลูกเอาไว้ ต้นหนึ่งมีผลโตน่ากิน เพราะนายแสนปมถ่ายปัสสาวะรดเป็นประจําทุกวัน

Thao Saen knot

Trident With a beloved daughter, Siripha Like a glass of the heart near the town of Trongphong, there was a man full of knot, the villagers called him Mr. Saen knot, a profession to grow vegetables Kitchen for sale One of the eggplant that he planted has grown to be delicious because of you. Hundred

thousand knot urinating everyday One day, the angel inspired him. The daughter thought of eating eggplant. The governors then sought to find it. Eggplant in the garden of Mr. Saen Knot, a large child, beautiful and plump, therefore, bought to give after offering to the daughter of Mr. Saen Knot.

Phra Thao Tritrung was humiliated and tried to ask the daughter to not tell who the father of the baby in the womb. When the monk Grow enough to know Thao Tri Trung then announced to all the nobles and people to bring food into the palace. If the child agrees to eat of that person Then will become a royal-in-law All the young men of the city hurried to enter the palace. Along with good food including bananas, sugarcane, candy, milk and butter

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวแสนปม 1

ท้าวแสนปม

เจ้าเมืองไตรตรึงษ์
เจ้าเมืองไตรตรึงษ์

เจ้าเมืองไตรตรึงษ์ มีพระธิดาสิริโสภาองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รัก ใคร่ดังแก้วตาดวงใจที่ใกล้เมืองไตร่ตรึงษ์นี้มีชายคนหนึ่งซึ่งร่างกายเต็ม ไปด้วยปุ่มปม ชาวบ้านจึงเรียกเขาว่า นายแสนปม มีอาชีพปลูกผักสวน ครัวขายเลี้ยงตัว มะเขือที่เขาปลูกเอาไว้ต้นหนึ่งมีผลโตน่ากินเพราะนาย

แสนปมถ่ายปัสสาวะรดเป็นประจําทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งเทวดาดลใจให้ พระธิดานึกอยากเสวยมะเขือ พวกนางข้าหลวงจึงออกเสาะหาจนมาพบ มะเขือในสวนของนายแสนปมลูกใหญ่อวบงามจึงขอซื้อไปถวาย หลัง จากพระราชธิดาเสวยมะเขือของนายแสนปมได้ไม่นานก็เกิดตั้งครรภ์

พระท้าวไตรตรึงษ์ รู้สึกอับอายขายหน้า พยายามสอบถาม พระธิดาก็ไม่ยอมบอกว่าใครคือพ่อของเด็กในท้อง ครั้นเมื่อพระ เติบโตพอรู้จักความ ท้าวไตรตรึงษ์จึงประกาศให้บรรดาขุนนาง และเน

ราษฎร์ทั้งหลายให้นําของกินเข้ามาในวัง หากกุมารยอมกินของผู้ใดผู้นั้น ก็จะได้เป็นเขยหลวง บรรดาชายหนุ่มในเมืองต่างก็รีบเดินทางเข้าวัง พร้อมด้วยของกินดีๆ มีทั้งกล้วย อ้อย ขนมนมเนย

Thao Saen knot
Trident With a beloved daughter, Siripha Like a glass of the heart near the town of Trongphong, there was a man full of knot, the villagers called him Mr. Saen knot, a profession to grow vegetables Kitchen for sale One of the eggplant that he planted has grown to be delicious because of you. Hundred thousand knot urinating everyday One day

the angel inspired him. The daughter thought of eating eggplant. The governors then sought to find it. Eggplant in the garden of Mr. Saen Knot, a large child, beautiful and plump, therefore, bought to give after offering to the daughter of Mr. Saen Knot.

Phra Thao Tritrung was humiliated and tried to ask the daughter to not tell who the father of the baby in the womb. When the monk Grow enough to know Thao Tri Trung then announced to all the nobles and people to bring food into the palace. If the child agrees to eat of that person Then will become a royal-in-law All the young men of the city hurried to enter the palace. Along with good food including bananas, sugarcane, candy, milk and butter

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)4

ท้าวผาแดงพานางไอ่คําขึ้นม้าควบหนีไปด้วยกัน พญานาค ก็ บันดาลให้แผ่นดินถล่มตามหลังไปติดๆ พร้อมตวัดหางรัดในนาง

พญานาค
พญานาค

ไอ่คำชิงตัวไปได้  ได้ข้าวผาแดงเห็นนางไอจมหายไปต่อหน้าต่อตา บังเกิดความเสียใจอาลัยรัก เมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองของตนได้อย่าง

พญานาค จึงอธิษฐานต่อพระแม่ธรณี พญาครุฑ และพระอินทร์ ขอให้ วิญญาณของตนกลายเป็นผีมีอิทธิฤทธิ์เพื่อจะได้ไปชิงวิญญาณนางไอ่คํา

มาจากแดนบาดาล แล้วท้าวผาแดงก็กลั้นใจตายกลายเป็นหัวหน้า ก องทัพปีศาจองไรเมืองบาดาล เกิดการรบพุ่งกับพวกนาคจนแผ่นดิน สะเทือนเลือนสัน ในที่สุดพระอินทร์จําต้องลงมาหย่าศึก ให้พวกนาค กลับไปอยู่ในบาตาลตามเดิม ส่วนพวกผีก็ให้ไปอยู่ในเมือง

ส่วนวิญญาณของนางไอ่คํานั้นต้องอยู่ที่เมืองบาดาลไปก่อนจน กว่าจะถึงยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย หรือพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ที่ จะมาตรัสรับนโลกในอนาคตกาล นางจึงจะได้รับการตัดสินอีกครั้งว่า จะได้ไปอยู่ครองรักกับท้าวผาแดงหรือไม่

เรื่องท้าวผาแดงกับนางไอ่คํานั้น บางตํานานบอกว่าเกิดขึ้นที่เมือง เอกฮิตา หรือเมืองสุวรรณโคม อันมีพระยาขอมเป็นผู้ปกครอง และจาก การถูกพญานาคราชนําบริวารมาถล่มในครั้งนั้นทําให้บ้านเมืองจมหาย กลายเป็นหนองหาน หนองน้ําที่กว้างใหญ่ในจังหวัดสกลนครมาตราบ เท่าทุกวันนี้ อีกทั้งประเพณีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถนก็ได้รับการ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

The Pha Daeng brought Nang Ai Kham on a horse and flew together. The serpent caused the landslide to fall behind. Along with the tail flicks in Nang

Can you snoop? Received Pha Daeng rice, saw Achan Jajai gone in front of her eyes Created condolences for love When he was able to return to his own country

So pray to the Goddess of Earth, Garuda and Indra, asking their spirits to become powerful ghosts in order to win the spirit of Mrs. Ai Kham

From the underworld Then the Pha Daeng braved his death to become the leader of the demon monster in the underworld city. A battle broke out with the Naga until the land.

Shaken In the end, Indra had to come down to divorce the war and return the Naga back to Batan as before. As for the ghosts, go to stay in the city.

As for the spirit of Ai Kham, she had to stay in the underworld first until Until the era of the Maitreya Buddha Or the new Buddha that Will speak to the world in the future She will then be judged once again that Will go to live in love with Thao Pha Daeng or not

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)3

ด้วยเหตุนี้ชาวเมืองจึงต่างได้รับเนื้อกระรอกเผือกเป็นส่วนแบ่ง กันทุกคน ยกเว้นพวกแม่ม่ายซึ่งถือว่าไม่มีประโยชน์ แต่บางตํานานบอก ว่ามีเพียงหญิงชราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมกินเพราะเห็นเป็นเรื่องผิดปกติ ในเวลานั้นท้าวผาแดงมาเยี่ยม นางไอ่คํา และสังเกตเห็นเนื้อกระรอกที่

นางไอ่คํา
นางไอ่คํา

นาง นางไอ่คํา นํามาปรุงอาหารถวาย จึงคิดว่าอาจจะเกิดเหตุอาเพศขึ้น ซึ่งก็เป็น จริงตามนั้นเพราะเมื่อพญานาคราชทราบเรื่องที่พระโอรสถูกสังหารก็พา บริวารขึ้นมาจากเมืองบาดาล แล้วดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ฟ้าถล่ม

แผ่นดินทลายน้ําป่าไหลท่วมบ้านเมืองจนผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก ยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกเผือกเท่านั้นที่รอดชีวิต

ท้าวผาแดงพานางไอ่คําขึ้นม้าควบหนีไปด้วยกัน พญานาคก็ บันดาลให้แผ่นดินถล่มตามหลังไปติดๆ พร้อมตวัดหางรัดในนาง

ไอ่คำชิงตัวไปได้  ได้ข้าวผาแดงเห็นนางไอจมหายไปต่อหน้าต่อตา บังเกิดความเสียใจอาลัยรัก เมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองของตนได้อย่าง

ลอดภัย จึงอธิษฐานต่อพระแม่ธรณี พญาครุฑ และพระอินทร์ ขอให้ วิญญาณของตนกลายเป็นผีมีอิทธิฤทธิ์เพื่อจะได้ไปชิงวิญญาณนางไอ่คํา

For this reason, the people of Taro have all received the share of albino squirrels, except for the widows, which are considered useless. But some records say That only one old woman would not eat because it was unusual At that time,

Thao Pha Daeng visited Nang Ai Kham. And noticed the squirrel meat that She brought the food to make offerings. Therefore thought that the miracle might have occurred, which was the case, because when the serpent knew about the murder of his son The followers came up from the underworld.

And inspiring the occurrence of a landslide Landslides, forests and floods flooded the country until a large number of people died. Except only those who did not eat the flesh of the albino squirrel that only survived.

The Pha Daeng brought Nang Ai Kham on a horse and flew together. The serpent caused the landslide to fall behind. Along with the tail flicks in Nang

Can you snoop? Received Pha Daeng rice, saw Achan Jajai gone in front of her eyes Created condolences for love When he was able to return to his own country

So pray to the Goddess of Earth, Garuda and Indra, asking their spirits to become powerful ghosts in order to win the spirit of Mrs. Ai Kham

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)2

สุวรรณภังคี

สุวรรณภังคี
สุวรรณภังคี

ในการแข่งขันจุดบั้งไฟครั้งนั้นมีโอรสของพญานาคคนหนึ่งชื่อว่า สุวรรณภังคี ได้ขึ้นมาดูงานฉลองอันใหญ่โตครั้งนี้ด้วย โดยแปลงตัวเป็น กระรอกเผือกมีแหวนศักดิ์สิทธิ์แขวนไว้ที่คอ โอรสพญานาคผู้นี้ในชาติ ปางก่อนเคยเป็นสามีใบ้ของนางไอ่คําซึ่งได้ละทิ้งนางไว้ระหว่างที่เดินทาง อยู่กลางป่า ทําให้นางไอ่คําอาฆาตอธิษฐานว่าขอให้ชาติต่อไปสามีใบ้จง ตายด้วยมือของนาง ด้วยเวรที่ผูกข้ามชาติมาทําให้โอรสพญานาค บังเกิดความรักหลงใหลในตัวของนางไอ่คําเมื่อแรกพบ จึงชวนเหล่า บริวารนาคขึ้นมาจากบาดาล เพื่อหาทางลักพาตัวพระธิดาแห่งเมือง เอกชะที่ตาไปเป็นชายา

นางไอ่คําเห็นกระรอกเผือกก็นึกเอ็นดูอยากได้มาไว้เลี้ยงดูเล่น แต่ พี่เลี้ยงได้เข้าใจผิดจึงไปตามนายพรานมายิงกระรอกเผือกด้วยศรอาบยา พิษจนถึงแก่ความตายกระรอกเผือกนั้นมัวแต่เฝ้ามองความงามของนาง ไอ่คําจึงไม่ทันระวังตัว ก่อนสิ้นลมหายใจได้บอกแก่เหล่าบริวารที่แปลง ตัวเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ขึ้นมาพร้อมกันว่าให้กลับไปรายงานต่อ พญาสท. โธนาคราช ผู้เป็นพระบิดาของตน และด้วยความพยาบาทพญานาคหนุ่ม สุวรรณภังคีก็ได้อธิษฐานต่อพระอินทร์ว่าขอให้เนื้อของตนมีรสอร่อยและ ปริมาณมากพอที่จะแบ่งเป็นอาหารให้กับชาวเมืองเอกชะที่ตาได้ทุกคน

Thao Pha Daeng – Nang Ai

In the fireball competition, the son of a serpent named Suwan Phangkhi came to see this enormous celebration as well. By converting to Albino squirrel has a sacred ring hanging on its neck. This serpent’s son in life Previously,

she had been a mute husband of Aikham, who had abandoned her while traveling in the forest, causing Aikham to feud with the next life. Died by her hand With a fate that binds across nations to make the serpent’s son Created the passionate love of Mrs

Ai Kham at first sight, then invited the Naga followers up from the underworld To find a way to kidnap the daughter of the city Ake Cha, who turns to be a princess

Mrs. Aikham saw the albino squirrel thought to have wanted to take care of the play, but the nanny misunderstood, then followed the hunter to shoot the albino squirrel with the arrow of medicine. Poisonous to death, the albino squirrel was watching her beauty. Ai Kham was not careful. Before he died

he told the followers that had transformed Which are various animal species Came up together to return to

report to Phaya Saton, the great master of his own father And with

vengeance on a young serpent Suwan Phangkhi prayed to Indra that his meat was delicious and

Amount enough to be divided into food for every villager in Ekkachta.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google