คลังเก็บป้ายกำกับ: # ต้นตะเคียนทอง

เสาไห้ (เสาร้องไห้) 1

ครั้นนายต๊ะตกลงรับคําก็สามารถตัดโค่น ต้นตะเคียนทอง ได้อย่าง ง่ายดาย เมื่อลิดกิ่งและนําลงน้ําเตรียมจะนําล่องเข้าเมืองหลวง ได้มีผู้ที่ อิจฉาว่านายต๊ะจะได้ความดีความชอบหากไม้ตะเคียนทองของนายต๊ะ ได้คัดเลือกเป็นเสาเอก จึงรวมตัวกันได้จํานวน ๗ คนปลอมตัวเป็นพวก เถรเดินทางมาจากนครสวรรค์และรุมทําร้ายนายต๊ะ ต้นตะเคียนทอง

นายต๊ะเป็นผู้มีวิชา ไสยศาสตร์จึงอยู่ยงคงกระพันแต่ในที่สุดก็ถูกสังหารด้วยการใช้มีดแทง สวนทวารหนัก พวก ๗ เถรได้นําศพนายต๊ะไปยืนพิงไว้กับต้นไม้ที่กลาง ทุ่งนา ทุ่งแห่งนั้นจึงมีชื่อเรียกว่า

ทุ่งผียืนตาย มาตราบทุกวันนี้ ส่วนคน ร้ายทั้ง ๗ ต่อมาผลกรรมตามทันต่างก็ถูกฆ่าตายทั้งหมด ณ ตําบลแห่ง หนึ่งซึ่งเรียกว่าบ้านสัตตาเถร แต่ต่อมาได้เพี้ยนเป็น บ้านสันตาเถร

เมื่อนายต๊ะถูกสังหารก็ไม่มีผู้ใดสามารถเคลื่อนย้ายตะเคียนทอง ต้นนั้นได้ เพราะคนอื่นๆ ไม่มีความรู้ในการควบคุมนาง  ต้นตะเคียนทอง  ทํา

ให้นางบังเกิดความเสียใจร้องไห้คร่ําครวญอยู่ ๓ วัน ๓ คืน แล้วเสาต้น นั้นจึงจมลงสู่กันคลองชาวบ้านจึงเรียกตําบลแห่งนั้นว่า ตําบลเสาร้องไห้ ต่อมาคํากร่อนไปจึงเหลือแต่เพียง บ้านเสาไห้ มาจนถึงทุกวันนี้

When Mr Toh agreed to accept the word, he was able to easily cut down the Takian

Thong tree when he cut the branches and into the water, preparing to drift into the capital.

Selected as the main pillar Therefore gathered together a total of 7 people disguised as The Synod traveled from Nakhon Sawan and hurriedly attacked Mr.

Mr.Tha is a subject Superstition became invincible, but was eventually killed by a knife to stab the anus. The 7 Synods put Mr. Tuo’s body to stand against a tree in the middle of the field.

Today, as for the 7 bad guys, all of the immediate karma has been killed in a sub-district, which is known

as Ban Sattataen. But later became distorted as the Holy Synod’s house

When Mr Tae was murdered, no one was able to move that Takian Thong because others had no knowledge of controlling Takian Thong.

Let her cause her sorrow and weep for 3 days and 3 nights, then the pillar then sank into the canal.

The villagers therefore called that district Sao cry sub-district Later, the erosion left only the house Sao Hai to this day.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google