คลังเก็บป้ายกำกับ: #ตํานานเสาร้องไห้

เสาไห้ (เสาร้องไห้) 2

ตํานานเสาร้องไห้ บางแห่งบอกว่า ทางราชการต้องการคัดเลือก เสาสําหรับหลักเมือง ซึ่งมีเสาของแควป่าสัก และแควแม่น้ําเจ้าพระยา จะได้รับเลือก หากเสาของแควใดเดินทางมาถึงเมืองหลวงก่อน ปรากฏ ว่าเสาของแควป่าสักลงมาถึงเมืองหลวงช้ากว่า

ตํานานเสาร้องไห้

จึงลอยทวนน้ํากลับไป สู่ถิ่นเดิม พร้อมกับส่งเสียงร้องไห้เสียใจคร่ําครวญเป็นที่น่าเวทนา จน เมื่อลอยมาถึงคุ้งน้ําของแควป่าสักในเขตตําบลเสาไห้ ซึ่งอยู่ห่างจากตัว อําเภอในปัจจุบันราว ๕๐ เมตร

เสาต้นนั้นจมลงสู่ท้องน้ําเบื้องล่าง กล่าวกันว่าในฤดูแล้งสามารถแลเห็นเสาต้นใหญ่ผุดขึ้นซึ่งมีขนาดโตสอง คนโอบไม่รอบ ตํานานเสาร้องไห้ จึงยุติลงแต่เพียงเท่านี้

อดีตกาลนานนับพันปีเศษล่วงมาแล้ว ณ กรุงอินทปัด อันมี พระเจ้าอุทัยราช เป็นผู้ปกครอง พระองค์มีพระมเหสีซึ่งเป็นเชื้อสายของ พวกนาคจึงมีนามเรียกว่า พระนางนาควันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุทัยราชพา พระมเหสีซึ่งกําลังมีครรภ์แก่ใกล้คลอดเสด็จประพาส ณ หาดทราย

เมือง อัมราพิรุณบูรณ์ พระมเหสีก็ประสูติโอรสออกมาเป็นฟองไข่ พระเจ้า อุทัยราชไม่ทราบชาติกําเนิดเดิมของพระมเหสี จึงเกรงว่าฟองไข่นี้อาจ จะเป็นเสนียดจัญไรและเกิดความอัปมงคลแก่บ้านเมืองจึงให้ทิ้งไปก่อน จะตามเสด็จพระสวามีกลับกรงอินทปัด พระนางนาคสั่งให้คนสนิทนํา

ฟองไข่ไปฝังทรายไว้

The pillars of some places say that The government wants to select Pillars for city pillars Which has pillars of the tributary

of Pasak And the Chao Phraya River Kwai Will

be chosen If the pillars of any tributaries arrive in the capital first, it appears that the pillars of the tributaries of Pasak come down to the capital later.

Therefore drifted upstream to the same place, with a sorrowful cry and wailing until the drifting of the Pa Sak tributary in Sao Hai Subdistrict Which is far from yourself At present,

approximately 50 meters of that district is sunk below. It is said that during the dry season one can see a large pillar

sprouting up, which has two large ones, surrounded by no one.

A thousand years ago in the past, in which Indra, with the god Uthai Rat Be a parent He had a consort, who was a descendant of The Naga has a name called One day,

when the King Naga His wife, who was pregnant near the birth, went to the beach.

Amarapiraboon city His wife was born into a bubble egg. God, Uthai Rat, did not know the original birth of his wife.

Therefore afraid that this egg may Will be negligent and unfavorable

to the country, so leave first Will follow the consortium back to the cage Queen Naga ordered the confidant to lead

Eggs buried in the sand.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google