คลังเก็บป้ายกำกับ: #ท้าวคูลู-นางอั้ว

ท้าวคูลู-นางอั้ว ตอน2

ฝ่าย ท้าวคลู เมื่อได้ข่าวความงามของนางอั้วและจําได้ว่าเคยเป็นคู่ หมั้นกันมาตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงจัดเตรียมเครื่องราชบรรณาการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยกไปสู่ขอนางอั้ว พระมเหสีม่ายของเจ้าเมืองกายนครได้พบ สหายเก่าคือพระมารดาของท้าวคูลต่างก็มีความปิติยินดี

ท้าวคลู
ท้าวคลู

ส่วน ท้าวคลู กับนางอั้วก็มีความสนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็ว จนในที่สุดนางอั้วก็ ตกเป็นพระชายาของท้าวคล ทั้งสองจึงสัญญาว่าจะรักกันคงมั่นตราบจน วันตายแต่เมื่อทําการสู่ขอมารดาของนางอัวกลับไม่ยอมยกให้โดยอ้างว่า ท้าวคลุมีพระสนมอยู่แล้วมิได้รักษาสัญญาหมั่นที่มีไว้ต่อกันจึงต้องถือ

เป็นอันยกเลิก เมื่อตกลงกันไม่ได้พระมารดาจึงตั้งให้ท้าวคลนําไพร่พล เดินทางกลับเมืองเปงจานนครทันที ก่อนจากกันท้าวคลได้ลานาง ด้วด้วยความอาลัย และไม่ลืมนัดหมายวันที่จะได้พบกันในโอกาสหน้า แต่นางดุนคนรับใช้ได้น้าเรื่องราวไปฟ้องต่อพระมารดา

นางขั้วจึงถูกเรียก เข้าไปดด่าอย่างรุนแรงหาว่าคบผู้ชายเหมือนสุนัขเดือนเก้า นางขั้วทั้ง เจ็บทั้งอายสุดที่จะทนจึงตัดสินใจหนีออกจากเมืองไปพร้อมกับผ้าแถบ ไหมผืนหนึ่ง ครั้นมาถึงต้นจวงผีต้นหนึ่ง

นางจึงตั้งสัตยาธิษฐานกับเทพ แดา และนางไม้ซึ่งชิงสถิตอยู่ ณ ที่นั้นว่า ขอให้ต้นจวงผีจงโน้มกิ่งมาให้ ด้วยเถิด เทพยดาและนางไม้ผู้สถิตอยู่ ณ ต้นจวงผีนั้น เมื่อได้ยินคําวิงวอน ก็ทราบด้วยญาณว่าข้าวดูลูกับนางขั้วต่างมีกรรมเก่าติดตัวมา และบัดนี้

Tao Klao when hearing the beauty news of Hua Hua and remembers being a couple Have been engaged since childhood Therefore expedited the tribute Urgent to raise to ask Hua Hua

The wife of the widow of the ruler of the city has found

Old comradesthegoddess ofThao Kool, were both happy and Tao Kao and Nang Hua had close friendship in no time

Until finally Hua Hua finally Became the wife of the goddess Both therefore promised to love each other until the day of death.

But when she asked for her mother, she refused to give it, claiming that Tao Klu already have concubines and do not keep the promise that they must hold together

Cancel After being unable to reach an agreement, the mother then appointed the army Travel back to the city of Penjan City immediatel Before parting

Ladykla took her farewell With mourning And don’t forget to make an appointment to see the next opportunity. But the nun, the servant, brought the matter to the mother. Therefore she was called Going

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวคูลู-นางอั้ว ตอน1

ท้าวคูลู-นางอั้ว

เจ้าเมือง
เจ้าเมือง

เจ้าเมือง เปงจานนคร มีพระโอรสองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ท้าวคูล ซึ่งเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงาม และเป็นคู่หมั้นกับนางอั้ว พระธิดา ของเจ้าเมืองกายนครมาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากเมืองทั้งสองอยู่ติดกัน

และ เจ้าเมือง ต่างก็มีพระอัชฌาสัยไมตรีอันดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ถึงกับตั้งสัตย์ปฏิญาณไว้ว่า ถ้าฝ่ายหนึ่งมีพระโอรสอีกฝ่ายหนึ่งมีพระ ธิดาก็จะให้เป็นคู่ครองกัน แต่ยังไม่ทันที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามความ ประสงค์ เจ้าเมืองทั้งสองก็สวรรคตไปก่อน เหลือแต่พระมเหสีว่าราชการ แทนสืบมา

เมื่อท้าวคลเติบโตขึ้นเป็นหนุ่ม พระมารดาจึงมอบราชสมบัติใน ครอบครอง และจัดหาสาวงามให้เป็นสนม โดยหลงลืมเรื่องการหา หมายในวัยเด็กของพระโอรสกับพระธิดาแห่งเมืองกายนครเสียสนิท

ข้าง ฝ่ายนางอั้วนั้นเมื่อเจริญวัยขึ้นก็เป็นสาวโสภาจนเลื่องลือไปทั่วทุกแคว้น บรรดาเจ้าเมืองต่างๆ ล้วนต้องการได้นางไปเป็นชายา ในจํานวนนี้มีเจ้า

เมืององค์หนึ่งนามว่า ขุนลาง ได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางอั้วก็รีบ เดินทางมาดูตัว และทําการสู่ขอ พระมเหสีม่ายของเมืองกายนครเห็น ว่าเป็นเจ้าเมืองที่มั่งคั่งจึงคิดจะยกให้ แต่นางอั้วมิได้มีใจรักใคร่ในตัวขุน ลางได้พยายามบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา

Thao Koolu – Nang Aua

Governor Pengjan Nakorn There was a son named Thao Kool, a beautiful young prince And being fiance with Hua Hua, daughter of the governor of Guyan City since childhood

This is becauseboth cities are next to each otheAnd the governors have had good relations with each other

forlong time To make a solemn oath thatI oneside has a son, the other side has a son.

The daughterwill beaspouse But not yetthateverything would be as they wished the twogovernors passedawayfirst Leaving only the royal wife instead of dating

When Thao Khlai grew up to be a youngman The mother then gave the throne and possessed a

beautifulwoman as aconcubine. By forgetting about findingreferring to thechildhood of the son and daughterof the city of guyan

citybeside herWhen she grew up she was the fairest woman spread throughout all regions Various

governors All want to have her go as their wife In this amount thereisaOne citycalledKhunLang heard the reputation of Hua Hua Come to see And requesting

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google