คลังเก็บป้ายกำกับ: #ท้าวผาแดง

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)2

สุวรรณภังคี

สุวรรณภังคี
สุวรรณภังคี

ในการแข่งขันจุดบั้งไฟครั้งนั้นมีโอรสของพญานาคคนหนึ่งชื่อว่า สุวรรณภังคี ได้ขึ้นมาดูงานฉลองอันใหญ่โตครั้งนี้ด้วย โดยแปลงตัวเป็น กระรอกเผือกมีแหวนศักดิ์สิทธิ์แขวนไว้ที่คอ โอรสพญานาคผู้นี้ในชาติ ปางก่อนเคยเป็นสามีใบ้ของนางไอ่คําซึ่งได้ละทิ้งนางไว้ระหว่างที่เดินทาง อยู่กลางป่า ทําให้นางไอ่คําอาฆาตอธิษฐานว่าขอให้ชาติต่อไปสามีใบ้จง ตายด้วยมือของนาง ด้วยเวรที่ผูกข้ามชาติมาทําให้โอรสพญานาค บังเกิดความรักหลงใหลในตัวของนางไอ่คําเมื่อแรกพบ จึงชวนเหล่า บริวารนาคขึ้นมาจากบาดาล เพื่อหาทางลักพาตัวพระธิดาแห่งเมือง เอกชะที่ตาไปเป็นชายา

นางไอ่คําเห็นกระรอกเผือกก็นึกเอ็นดูอยากได้มาไว้เลี้ยงดูเล่น แต่ พี่เลี้ยงได้เข้าใจผิดจึงไปตามนายพรานมายิงกระรอกเผือกด้วยศรอาบยา พิษจนถึงแก่ความตายกระรอกเผือกนั้นมัวแต่เฝ้ามองความงามของนาง ไอ่คําจึงไม่ทันระวังตัว ก่อนสิ้นลมหายใจได้บอกแก่เหล่าบริวารที่แปลง ตัวเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ขึ้นมาพร้อมกันว่าให้กลับไปรายงานต่อ พญาสท. โธนาคราช ผู้เป็นพระบิดาของตน และด้วยความพยาบาทพญานาคหนุ่ม สุวรรณภังคีก็ได้อธิษฐานต่อพระอินทร์ว่าขอให้เนื้อของตนมีรสอร่อยและ ปริมาณมากพอที่จะแบ่งเป็นอาหารให้กับชาวเมืองเอกชะที่ตาได้ทุกคน

Thao Pha Daeng – Nang Ai

In the fireball competition, the son of a serpent named Suwan Phangkhi came to see this enormous celebration as well. By converting to Albino squirrel has a sacred ring hanging on its neck. This serpent’s son in life Previously,

she had been a mute husband of Aikham, who had abandoned her while traveling in the forest, causing Aikham to feud with the next life. Died by her hand With a fate that binds across nations to make the serpent’s son Created the passionate love of Mrs

Ai Kham at first sight, then invited the Naga followers up from the underworld To find a way to kidnap the daughter of the city Ake Cha, who turns to be a princess

Mrs. Aikham saw the albino squirrel thought to have wanted to take care of the play, but the nanny misunderstood, then followed the hunter to shoot the albino squirrel with the arrow of medicine. Poisonous to death, the albino squirrel was watching her beauty. Ai Kham was not careful. Before he died

he told the followers that had transformed Which are various animal species Came up together to return to

report to Phaya Saton, the great master of his own father And with

vengeance on a young serpent Suwan Phangkhi prayed to Indra that his meat was delicious and

Amount enough to be divided into food for every villager in Ekkachta.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)2

ท้าวผาแดง ตํานานบ้องไฟ

ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเลย ท้าวผาแดง  ตํานานบ้องไฟ  จึงชวนกลาง มหาด เล็กสนิทเดินทางไปชมโฉมนางไอ่คํา เมื่อไปถึงเมืองเอกระดาของ พระยาขอมท้าวผาแดงได้ดีสนิทกับนางเปีย และนางคอ.สองพระที่เลี้ยง ของพระธิดาให้ช่วยนําผ้าและแหวนปัทมราชไปถวายนางไอ่คํา นาง สนองพระโอษฐ์ทั้งสองพึงพอใจในตัวท้าวผาแดงจึงกล่าวชมโฉมจนนาง ไอ่คําบังเกิดความสนใจ และได้ประทานผ้าสไบฝากตอบแทนมาให้ พร้อมเชิญท้าวผาแดงเข้าพบในปราสาทของนาง

 

ด้วยความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงคอยเป็นสื่อให้ ในที่สุดทั้งสองก็ ได้พบปะพูดคุยเจรจากันจนเป็นที่ถูกอัธยาศัยท้าวผาแดงจึงได้นางไอ่คํา เป็นชายา แต่ความรักของทั้งสองซึ่งกําลังหอมหวานดําเนินอยู่ได้ไม่นาน ท้าวผาแดงก็มี

ตํานานบ้องไฟ
ตํานานบ้องไฟ

ความจําเป็นที่จะต้องเดินทางกลับยังบ้านเมืองของตน โดยสัญญาว่าจะจัดให้คนมาสู่ขอโดยเร็ววัน

อยู่ต่อมาไม่นานพระยาขอมพระบิดาของนางไอ่คําได้ให้ทหารนํา สาสน์ไปแจ้งยังเมืองต่างๆ ขอเชิญมาร่วมบุญบั้งไฟอันเป็นประเพณีนิยม เพื่อทําการบูชาพระยาแถน (เทวดา) โดยเชื่อกันว่าจะทําให้บ้านเมืองอุดม สมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ท้าวผาแดงเห็นเป็นโอกาสอันดีจึง จัดเครื่องบรรณาการพร้อมนําบ้องไฟมาร่วมพิธีโดยมิได้รับเชิญ ซึ่งก็ ทําให้พระยาขอมบังเกิดความพึงพอใจตรัสกับท้าวผาแดงว่า หาก  ของตนแพ้คือขึ้นได้สูงน้อยกว่าก็จะยกพระธิดาไอ่คําให้ แต่

ของท้าวผาแดงแพคือขึ้นได้สงน้อยกว่าของตน จะต้องยกเมืองผาโพงให้ เป็นเมืองขึ้น ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันนั่นเอง

แต่ผลการแข่งขันในครั้งนั้นปรากฏว่าทั้งบ้องไฟของพระยาขอม และท้าวผาแดงขึ้นได้ไม่สูงนัก ผิดกับบ้องไฟของเมืองอื่นๆ ท้าวผาแดง จึงต้องเดินทางกลับเมืองผาโพงไปอย่างผิดหวัง บางตํานานบอกว่าการ ประลองบ้องไฟครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระยาขอมมีความประสงค์จะให้นาง ไอ่คําเลือกคู่โดยการเสี่ยงทาย จึงมีประกาศว่าหากบ้องไฟของกษัตริย์ เมืองใดขึ้นได้สูงที่สุดก็จะได้อภิเษกกับนางไอ่คํา ซึ่งในครั้งนั้นบ้องของ ท้าวผาแดงเกิดระเบิดขึ้นซะก่อนจึงต้องพ่ายแพ้กลับบ้านเมืองไปอย่าง ผิดหวังและผู้ที่ชนะเลิศคือพระยาขอมอีกเมืองหนึ่ง

The need to return to his home country By promising to arrange for people to arrive as soon as possible

Not long ago, Phraya Khmer, the father of Mrs. Ai Kham, had the soldiers lead Message to various cities Please come to join the traditional fireballs. To worship Phraya Elves (angels), believed to make the country rich Perfect. Rainfall must be seasonal. Thao Pha Daeng seen as a good opportunity therefore Arranged a tribute and brought the skyrocket to the ceremony without invitation, which made Phraya Khmer to be satisfied, said to the Pha Daeng that if their own defeat is higher, less than would give the daughter to the words but

Of Pha Daeng Phaeng raft, which means that he can grow less than his own Have to give Pha Phong city to Colonial Which is equivalent to gold

 

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)1

ท้าวผาแดง

แต่เดิม ท้าวผาแดง ที่ตั้งของหนองหานในจังหวัดสกลนคร เคยเป็น ที่ตั้งของเมืองสําคัญเมืองหนึ่งมีชื่อว่า เมืองเอกชะที่ตา อันมีพระยาขอม และพระนางจันทร์เทียม มเหสีเป็นผู้ปกครอง พระยาขอมมีพระธิดาสิริ โสภาองค์หนึ่งชื่อว่า เจ้าหญิงไอ่คํา แต่โดยทั่วไปเรารู้จักกันในนาม นาง ไอ่คํา หรือ นางไอ่ เมื่อวัยเด็ก ๑๕ พรรษา ความงามของนางไอ่คําก็เป็น ที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศพระยาขอมได้สร้างปราสาทไว้ให้พระธิดาเป็น ที่ประทับ พร้อมทั้งจัดนางสนมกํานัลไว้เป็นพี่เลี้ยงให้คอยรับใช้ดูแลอย่างใกล้ชิด

ท้าวผาแดง
ท้าวผาแดง

ในครั้งนั้นท้าวผาแดง แห่งเมืองผาโพง ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เคียง ครั้นได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางไอ่ก็มีจิตพิศวาสนึกรักใคร่ทั้งที่

ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเลย ท้าวผาแดง จึงชวนกลาง มหาด เล็ก

สนิทเดินทางไปชมโฉมนางไอ่คํา เมื่อไปถึงเมืองเอกระดาของ พระยาขอมท้าวผาแดงได้ดีสนิทกับนางเปีย และนางคอ.สองพระที่เลี้ยง ของพระธิดาให้ช่วยนําผ้าและแหวนปัทมราชไปถวายนางไอ่คํา นาง สนองพระโอษฐ์ทั้งสองพึงพอใจในตัวท้าวผาแดงจึงกล่าวชมโฉมจนนาง ไอ่คําบังเกิดความสนใจ และได้ประทานผ้าสไบฝากตอบแทนมาให้ พร้อมเชิญท้าวผาแดงเข้าพบในปราสาทของนาง

ด้วยความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงคอยเป็นสื่อให้ ในที่สุดทั้งสองก็ ได้พบปะพูดคุยเจรจากันจนเป็นที่ถูกอัธยาศัยท้าวผาแดงจึงได้นางไอ่คํา เป็นชายา แต่ความรักของทั้งสองซึ่งกําลังหอมหวานดําเนินอยู่ได้ไม่นาน ท้าวผาแดงก็มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางกลับยังบ้านเมืองของตน โดยสัญญาว่าจะจัดให้คนมาสู่ขอโดยเร็ววัน

อยู่ต่อมาไม่นานพระยาขอมพระบิดาของนางไอ่คําได้ให้ทหารนํา สาสน์ไปแจ้งยังเมืองต่างๆ ขอเชิญมาร่วมบุญบั้งไฟอันเป็นประเพณีนิยม เพื่อทําการบูชาพระยาแถน (เทวดา) โดยเชื่อกันว่าจะทําให้บ้านเมืองอุดม สมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ท้าวผาแดงเห็นเป็นโอกาสอันดีจึง จัดเครื่องบรรณาการพร้อมนําบ้องไฟมาร่วมพิธีโดยมิได้รับเชิญ ซึ่งก็ ทําให้พระยาขอมบังเกิดความพึงพอใจตรัสกับท้าวผาแดงว่า หาก 11 ของตนแพ้คือขึ้นได้สูงน้อยกว่าก็จะยกพระธิดาไอ่คําให้ แต่

In the past, the location of Nong Han in Sakon Nakhon was once an important city called Akecha Tha Ta Which has Phraya Khmer And Phra Nang Chan Thiam Consort is the guardian Phraya Khom has Thida Siri One Sopa called Princess Ai Kham But

generally we know as Nang Ai Kham or Nang Ai when she was 15 years old. The beauty of Nang Kham is Known throughout the world, Phraya Khom built a castle for the daughter as a residence, as well as concubine concubine as a nanny to serve closely.

At that time, Thao Pha Daeng Of Pha Phong city Which is a nearby city When he heard the fame of the beauty of Aai, she had affectionate love.

Never seen each other’s face before. Pha Daeng therefore invited in the middle of the great small island to see the beauty of Nang Kham. When he reached the city of Ekarada of Phraya Khmer

Thao Pha Daeng is very close with Nang Pia. And Nang Kho. Two monks that raise Of the daughter to help bring the cloth and the ring of Padmas to offer to Mrs. Khamnang. She satisfied the lips. Both were satisfied with the Pha Daeng. Words created interest And gave a sash in return And invited the Pha Daeng to meet in her castle

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google