คลังเก็บป้ายกำกับ: #เจ้าเมือง

ท้าวคูลู-นางอั้ว ตอน1

ท้าวคูลู-นางอั้ว

เจ้าเมือง
เจ้าเมือง

เจ้าเมือง เปงจานนคร มีพระโอรสองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ท้าวคูล ซึ่งเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงาม และเป็นคู่หมั้นกับนางอั้ว พระธิดา ของเจ้าเมืองกายนครมาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากเมืองทั้งสองอยู่ติดกัน

และ เจ้าเมือง ต่างก็มีพระอัชฌาสัยไมตรีอันดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ถึงกับตั้งสัตย์ปฏิญาณไว้ว่า ถ้าฝ่ายหนึ่งมีพระโอรสอีกฝ่ายหนึ่งมีพระ ธิดาก็จะให้เป็นคู่ครองกัน แต่ยังไม่ทันที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามความ ประสงค์ เจ้าเมืองทั้งสองก็สวรรคตไปก่อน เหลือแต่พระมเหสีว่าราชการ แทนสืบมา

เมื่อท้าวคลเติบโตขึ้นเป็นหนุ่ม พระมารดาจึงมอบราชสมบัติใน ครอบครอง และจัดหาสาวงามให้เป็นสนม โดยหลงลืมเรื่องการหา หมายในวัยเด็กของพระโอรสกับพระธิดาแห่งเมืองกายนครเสียสนิท

ข้าง ฝ่ายนางอั้วนั้นเมื่อเจริญวัยขึ้นก็เป็นสาวโสภาจนเลื่องลือไปทั่วทุกแคว้น บรรดาเจ้าเมืองต่างๆ ล้วนต้องการได้นางไปเป็นชายา ในจํานวนนี้มีเจ้า

เมืององค์หนึ่งนามว่า ขุนลาง ได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางอั้วก็รีบ เดินทางมาดูตัว และทําการสู่ขอ พระมเหสีม่ายของเมืองกายนครเห็น ว่าเป็นเจ้าเมืองที่มั่งคั่งจึงคิดจะยกให้ แต่นางอั้วมิได้มีใจรักใคร่ในตัวขุน ลางได้พยายามบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา

Thao Koolu – Nang Aua

Governor Pengjan Nakorn There was a son named Thao Kool, a beautiful young prince And being fiance with Hua Hua, daughter of the governor of Guyan City since childhood

This is becauseboth cities are next to each otheAnd the governors have had good relations with each other

forlong time To make a solemn oath thatI oneside has a son, the other side has a son.

The daughterwill beaspouse But not yetthateverything would be as they wished the twogovernors passedawayfirst Leaving only the royal wife instead of dating

When Thao Khlai grew up to be a youngman The mother then gave the throne and possessed a

beautifulwoman as aconcubine. By forgetting about findingreferring to thechildhood of the son and daughterof the city of guyan

citybeside herWhen she grew up she was the fairest woman spread throughout all regions Various

governors All want to have her go as their wife In this amount thereisaOne citycalledKhunLang heard the reputation of Hua Hua Come to see And requesting

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวแสนปม 2 (จบ)

ท้าวแสนปม

ท้าวแสนปม
ท้าวแสนปม

เจ้าเมืองไตรตรึงษ์ มีพระธิดาสิริโสภาองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รัก ใคร่ดังแก้วตาดวงใจที่ใกล้เมืองไตร่ตรึงษ์นี้มีชายคนหนึ่งซึ่งร่างกายเต็ม ไปด้วยปุ่มปม ชาวบ้านจึงเรียกเขาว่า นายแสนปม มีอาชีพปลูกผักสวน ครัวขายเลี้ยงตัว มะเขือที่เขาปลูกเอาไว้ต้นหนึ่งมีผลโตน่ากินเพราะนาย แสนปมถ่ายปัสสาวะรดเป็นประจําทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งเทวดาดลใจให้ พระธิดานึกอยากเสวยมะเขือ พวกนางข้าหลวงจึงออกเสาะหาจนมาพบ มะเขือในสวนของนายแสนปมลูกใหญ่อวบงามจึงขอซื้อไปถวาย หลัง จากพระราชธิดาเสวยมะเขือของนายแสนปมได้ไม่นานก็เกิดตั้งครรภ์

พระท้าวไตรตรึงษ์รู้สึกอับอายขายหน้า พยายามสอบถาม พระธิดาก็ไม่ยอมบอกว่าใครคือพ่อของเด็กในท้อง ครั้นเมื่อพระ เติบโตพอรู้จักความ ท้าวไตรตรึงษ์จึงประกาศให้บรรดาขุนนาง และเน ราษฎร์ทั้งหลายให้นําของกินเข้ามาในวัง หากกุมารยอมกินของผู้ใดผู้นั้น ก็จะได้เป็นเขยหลวง บรรดาชายหนุ่มในเมืองต่างก็รีบเดินทางเข้าวัง พร้อมด้วยของกินดีๆ มีทั้งกล้วย อ้อย ขนมนมเนย

ท้าวแสนปม ปมทราบข่าวก็เข้าวังมาด้วยเช่นกันโดยถือเพียงข้าวสุก ติดมือมาก้อนเดียวเท่านั้น แต่พระกุมารก็รับไปเสวย ท้าวไตรตรึงษ์ทรง กริ้วที่พระธิดาไปได้กับคนชั้นไพร่มิหนําซ้ํายังอัปลักษณ์จึงขับไล่ออก จากวัง นายแสนปมพาพระธิดากับพระกุมารเดินทางเข้าไปหาที่อยู่ใหม่ ร้อนถึงพระอินทร์ต้องแปลงเป็นลิงนํากลองวิเศษมอบให้ กลองนี้อยากได้ อะไรก็ตีเอาตามได้ดังสารพัดนึก

นายแสนปมอธิษฐานให้ปุ่มปมตามตัวหายไปแล้วตีกลองวิเศษ ร่างก็กลับเป็นชายหนุ่มรูปงาม จึงตีขอบ้านเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งให้ชื่อว่า เมืองเทพนคร แล้วจึงสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า แท้าวแสนปม” ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความ

มีชายคนหนึ่งซึ่งร่างกายเต็มไปด้วยปุ่มปม ชาวบ้านจึงเรียกเขาว่า นาย แสนปม มีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายเลี้ยงตัว มะเขือที่เขาปลูกเอาไว้ ต้นหนึ่งมีผลโตน่ากิน เพราะนายแสนปมถ่ายปัสสาวะรดเป็นประจําทุกวัน

Thao Saen knot

Trident With a beloved daughter, Siripha Like a glass of the heart near the town of Trongphong, there was a man full of knot, the villagers called him Mr. Saen knot, a profession to grow vegetables Kitchen for sale One of the eggplant that he planted has grown to be delicious because of you. Hundred

thousand knot urinating everyday One day, the angel inspired him. The daughter thought of eating eggplant. The governors then sought to find it. Eggplant in the garden of Mr. Saen Knot, a large child, beautiful and plump, therefore, bought to give after offering to the daughter of Mr. Saen Knot.

Phra Thao Tritrung was humiliated and tried to ask the daughter to not tell who the father of the baby in the womb. When the monk Grow enough to know Thao Tri Trung then announced to all the nobles and people to bring food into the palace. If the child agrees to eat of that person Then will become a royal-in-law All the young men of the city hurried to enter the palace. Along with good food including bananas, sugarcane, candy, milk and butter

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google