คลังเก็บป้ายกำกับ: #เสาไห้

เสาไห้ (เสาร้องไห้) 5

นักคุ้ม เห็นนายร่วงรับรองแข็งขันว่าสามารถทําได้ก็สั่ง ไทรพส ให้ช่วยกันสานชะลอมใส่เกวียนเล่มละ ๒๕ ใบ ซึ่งเมื่อน้ําชะลอมทุกใบไร ตักน้ําตั้งบนเกวียนปรากฏว่าไม่มีน้ําไหลรั่วออกมาเลยแม้แต่ใบเดียว นักค้มรู้สึกเกรงอํานาจวาจาสิทธิ์ของนายร่วงจึงรีบนําขบวนเกวียนเดิน

ทางกลับเมืองขอม ระหว่างทางถึงด่านแห่งหนึ่ง นักคุ้ม เกิดแคลงใจว่าจะ ถูกนายร่วงหลอกให้ขนชะลอมเปล่าไปเมืองของตน พอนึกดังนั้นครั้น หันไปมองน้ําในชะลอมก็กลับไหลออกมาให้เห็นนักคุ้มจึงสรรเสริญนาย ร่วงว่าเก่งกล้าสามารถนัก และให้จารึกเรื่องราวไว้เป็นสําคัญ ณ ที่แห่ง นั้นจึงได้ชื่อว่า ด่านพระจารึกนักคุ้ม

ไทรพส ครั้นเดินทางต่อมาจนถึงเมืองตึกโช ชาวเมืองพอทราบข่าวก็เล่าลือ เรื่องที่นักคุ้มนําชะลอมใส่นบรรทุกมาเจ้าเมืองขอมจึงเรียกไปสอบถาม นักคุ้มก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียด พร้อมยกชะลอมใบที่

The escort saw that Mr. Autumn was staunchly certifying that he could do so and ordered Tripp. Together weave Chalom to put 25 wagons on each book. When every Chalam leaves Scooping water on the wagons, it appears that there is not even a single water leak The students were afraid of the power of Mr. Fall’s rights and therefore quickly led the wagon train

Way back to Cambodia On the way to one of the checkpoints, the skeptics suspected that they would Being deceived by the fallen master to be shed away to his own city So think about it when Turned to look at the water in Chalam, but instead poured out to see the value. Losing that he is very courageous And the inscription is important at that place, so it is called the inscription inscription

When traveling to the city of Cho City people know the rumors. The matter that Chalerm Salak brought to the truck, the governor of Khmer then called to inquire. The valuables told the whole story in detail. Ready to lift the leaves with

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

เสาไห้ (เสาร้องไห้) 3

กล่าวถึง กรุงละโว้ ซึ่งในเวลานั้นไม่มีเจ้าเมืองครอง คงเครา ซึ่งเป็นนายกองส่งน้ําทําหน้าที่รักษาการแทนอยู่ ขณะ เจะไว้ขึ้นอยู่ในอํานาจของพวกขอมต้องส่งส่วยเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์จาก ชุบศร เป็นประจําทุก ๓ ปี ขากลับหลังจากที่คุมไพร่พลขนน้ําไปถว พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ (พระเจ้าพันธุมสุริยวงศ์ หรือพระเจ้าสุริยวรมันที่ ณ เมืองขอม ขณะขบวนเกวียนของนายคงเคราผ่านเมืองอัมราพรถน้ําศักดิ์สิทธิ์จากทะเล

 

บูรณ์เห็นมีฟองไข่ขนาดใหญ่ผุดขึ้นบนหาดทราย นายคงเคราจึงเก็บเอา ไปยังเมืองละโว้ด้วยแล้วหาแม่ไก่ให้มาช่วยฟักตัวละหนึ่งเดือน พอครบ สิบเดือนไข่นั้นก็แตกออกภายในมีเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู นาย คงเคราจึงให้ชื่อว่า ร่วง และเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม

เมื่อโตขึ้นอายุได้ ๑๑ ปี ร่วงจึงรู้ กรุงละโว้ ว่าตนมีวาจาสิทธิ์ด้วยเหตุที่วันหนึ่ง ได้พายเรือเล่นใน ทุ่งพรหมาสตร์  กรุงละโว้ (บางตําราว่าพายเล่นในทะเลชุบศร)

Spoke of Lavo, which at that time had no governor, probably the beard, who was acting as the water department commander while acting on the authority of the Khmer, had to pay tribute to the holy water of Chub Son on a regular basis Every 3 years, on the way back after taking control of the troops Pathum Thani Suriyawong (Phra Phanthanam Suriyawong Or King Suryavarman, in Khmer town, while the Khong Kerat wagon train passed Amarap, holy water from the sea

Completely saw a large egg pop up on the sandy beach You must have kept the beard. Go to Lavo too and find a hen to help incubate for one month. After ten months, the egg is broken. Inside, there is a cute and adorable boy. Mr. Kongkarat named him to fall and raise it as an adopted child.

When he was 11 years old, he knew that he had the right words because one day Paddling in Fields (Bang Tarawa paddling in the sea with Chub Son)

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

เสาไห้ (เสาร้องไห้)

เสาไห้ (เสาร้องไห้)

เสาไห้ หรือเสาร้องไห้เป็นนิยายปรัมปราเล่าต่อๆ กันมาตั้ง แต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อันเป็นยุคที่เริ่มสร้างกรุงเทพฯ เป็นนครหลวง แห่งใหม่ของไทย ซึ่งทางราชการได้มีบัญชาให้บรรดาเจ้าเมืองต่างๆ เสาะ หาไม้ที่มีลักษณะถูกต้องตามตําราส่งเข้ามายังเมืองหลวง เพื่อคัดเลือก สร้างเป็นปราสาทราชวังตามแต่จะเห็นสมควรเสาไห้

เมื่อได้รับคําสั่งเจ้าเมืองทั้งหลายก็ประกาศให้พวกชาวป่า และ พรานไพรออกไปช่วยกันเสาะหาแต่ในครั้งนั้นหาไม้ที่มีลักษณะดีได้ค่อน ข้างยาก แต่มีไม้ตะเคียนทองอยู่ต้นหนึ่งมีลักษณะถูกต้องตามตํารา เหมาะที่จะนําไปทําเสาเอก แต่ไม่มีใครสามารถตัดได้เพราะนางตะเคียน

ทองซึ่งสิงสถิตอยู่มีอิทธิฤทธิ์มาก ต่อมาผู้มีวิชาคนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้าน สว่าง จังหวัดสระบุรี ชื่อว่า นายต๊ะ เมื่อทราบข่าวก็รีบเดินทางมาดเห็น ว่าเป็นต้นตะเคียนทองมีลักษณะงดงามจึงพอใจ ทําพิธีบวงสรวงสังเวย บอกกล่าวให้นางตะเคียนทองทราบความประสงค์ของทางราชการ ซึ่ง นางตะเคียนทองก็ยินยอมให้ตัดด้วยความยินดี แต่มีข้อแม้ว่านายต๊ะ จะต้องเป็นผู้นําเสาของนางไปส่งด้วยตนเอง

Sao Hai (Sao cry)

Sao Hai or Sao cry is a historical novel from the Rattanakosin period, which began to build Bangkok as the new capital city of Thailand. Which the government has ordered all governors to find wood that looks correct according to the balance sent to the capital To select Build a royal palace as he sees fit

After receiving the orders, the governors announced that the foresters and the foresters went out to help in the search, but at that time it was difficult to find a good wood, but there was a Takhian Thong that had the correct characteristics. mold Suitable for making the main post But no one can cut because of Takian

The gold which resided there was very magical. Later, one of the subjects was in Sawang village, Saraburi province, named Mr Tat. When he heard the news, he hurried to see it. That the Takianthong has beautiful characteristics and is satisfied Perform a sacrifice ceremony Told Takianthong to know the wishes of the government, which Takianthong had agreed to cut with pleasure But with the conditions, Mr. Must lead her post to send by herself

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google